Utylizacja glikolu

Obowiązujące dyrektywy UE wymuszają na krajach członkowskich konieczność opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii, ograniczających negatywny wpływ przemysłu na środowisko. Również wprowadzona w życie Ustawa o Odpadach, traktuje o utylizacji i konieczności selektywnej zbiórki płynów chłodniczych na bazie glikolu etylenowego i propylenowego. Mając na uwadze wszelkie dyrektywy, rozporządzenia oraz wygodę naszych Klientów, Largo Chemicals oferuje usługę odbioru zużytych płynów chłodniczych, między innymi opartych na glikolu etylenowym i propylenowym. Wyręczamy naszych Klientów z obowiązku utylizacji zajmując się utylizacją płynów do układów chłodzenia, płynów do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji solarnych itp.

Utylizacja glikolu etylenowego i propylenowego

Na polskim rynku płynów chłodniczych dominują te na bazie glikolu etylenowego. Pozostała część produkowanych lub importowanych płynów chłodniczych oparta jest na glikolu propylenowym. Glikol etylenowy zaliczany jest do substancji niebezpiecznych, o szkodliwym działaniu. Glikol propylenowy nie jest tak toksyczny, jednak również wymaga utylizacji. Przy stale rosnącym zapotrzebowaniu rynku na tego rodzaju substancje, sukcesywnie wzrasta ilość przepracowanych płynów chłodniczych, które należy poddać procesom utylizacji.

Kompleksowa utylizacja płynów chłodniczych z Largo Chemicals

Związki chemiczne zawarte w płynach chłodniczych są dobrze rozpuszczalne w wodzie, mogą więc dzięki temu rozprzestrzeniać się w gruntach i w systemach wodnych, powodując ich skażenie. Dlatego tak ważne jest aby usunąć je z przepracowanego, oczyszczanego płynu. Largo Chemicals dysponuje opracowaną unikatową technologią recyklingu przepracowanych płynów chłodniczych, która pozwala na ich efektywny przerób. Realizując usługę utylizacji zużytych płynów chłodniczych, korzystamy również z laboratoriów, w których zbierane odpady poddajemy badaniom na zawartość glikoli i stopień ich zanieczyszczenia, a na tej podstawie określamy ich przydatność do przerobu. Wstępnie oczyszczony płyn chłodniczy poddawany jest zasadniczemu procesowi rozdziału. Następnie pracujemy nad odzyskiem glikolu. Odzyskany glikol etylenowy jest wykorzystywany do produkcji świeżego płynu chłodzącego.

Inne oferowane usługi: